Privacyverklaring

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl: Privacybeleid en disclaimer

Lekkergeven.nl is een website van de Stichting Hoe kan ik je helpen, gevestigd te

Rinus Terlouwstraat 1, 3056 PH Rotterdam

KVK-nummer: 88217582

De Stichting Hoe kan ik je helpen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@lekkergeven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl verwerkt enkel persoonsgegevens door u zelf gegeven, bijvoorbeeld in contact met ons via e-mail of door inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij maken geen gebruik van social media plug-ins. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lekkergeven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl verwerkt uw gegevens op basis van de onderstaande wettelijke grondslagen:

- Uw toestemming, zoals voor het versturen van informatie in een nieuwsbrief, telefonisch of in een e-mail;

- Het uitvoeren van een overeenkomst of een afspraak tussen u en Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl.

Wat Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl met uw gegevens doet

Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u op de hoogte te brengen van informatie die voor u relevant kan zijn. Bijvoorbeeld in de toekomst via een nieuwsbrief.

Welke gegevens we van u verwerken

Ten behoeve van de bovengenoemde doelen verwerken wij de volgende gegevens van u:

- Voornaam en achternaam;

- E-mailadres;

- Telefoonnummer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en achternaam, e-mail adres en telefoonnummer > Bewaartermijn van 2 jaar > Twee jaar na ons laatste contact verwijderen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn functionele en analytische cookies en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee rapportages maken over hoe bezoekers de website gebruiken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@lekkergeven.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lekkergeven.nl

Disclaimer

Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl  heeft de informatie op haar website(s) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op een website van de Hoe kan ik je helpen / Lekkergeven.nl  is opgenomen.